Klub Wodny Żabi Kruk

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" aktualnie zrzesza około 40 osób. Jest członkiem Polskiego Związku Kajakowego. Działalność statutowa gdańskiego klubu ma charakter NON-PROFIT i obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przejawia się ona w nauce i doskonaleniu umiejętności pływania kajakiem każdego typu. Pływamy po wodach nizinnych i górskich. Kajakarzy z Żabiego Kruka można także spotkać na morskich wodach Zatoki Gdańskiej.

Ponadto na przystani klubu można skorzystać z usług wypożyczalni kajaków i zobaczyć Gdańsk z kajaka. 

Wyciąg z uchwały Walnego Zebrania z dnia 25 lutego 2001r.

O zasadach naboru nowych członków klubu oraz czasowa rezygnacja z praw i obowiązków członka klubu.

 1. Zasady naboru nowych członków klubu.
  1. Procedurę naboru na członka klubu rozpoczyna złożenie przez kandydata wypełnionej deklaracji i uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł.
  2. Zarząd klubu zobowiązany jest w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji rozpatrzyć wniosek zainteresowanego.
  3. Dalsze działania wynikają z decyzji zarządu odnotowanej w protokóle z posiedzenia zarządu:
   1. W przypadku negatywnej decyzji o nie przyjęciu wniosku opłata nie ulega zwrotowi.
   2. Przy pozytywnej decyzji zainteresowany uzyskuje status kandydata i przystępuje do odbycia rocznego stażu kandydackiego.
  4. Staż kandydacki rozpoczyna się z chwilą opłacenia przez zainteresowanego odpowiednich składek członkowskich za 1 rok z góry.
  5. W okresie stażu kandydat korzysta z praw i obowiązków członka klubu (...za wyjątkiem  czynnego i biernego prawa wyborczego -przyp.red.)
  6. Po upływie stażu zarząd zobowiązany jest w okresie miesiąca dokonać oceny działalności kandydata i podjąć decyzję o przyjęciu (lub nie przyjęciu) kandydata na członka Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk".
  7. Warunkiem zaliczenia stażu jest:
   1. Czynny udział kandydata w działalności klubu.
   2. Ukończenia w okresie stażu (....) kursu z zakresu turystyki kajakowej na poziomie szkolenia podstawowego. Decyzja o terminie kursu, jego programie szczegółowym oraz kosztach należy do zarządu klubu.
  8. W stosunku do osób, które posiadają własny sprzęt pływający oraz legitymują się wieloletnim doświadczeniem wodniackim zarząd może odstąpić od wymogu odbywania stażu kandydackiego.
 2. Czasowa rezygnacja z praw i obowiązków członka klubu.
  1. Członkowie nie mogący uczestniczyć w działalności klubu, mogą w uzasadnionych sytuacjach, czasowo zrezygnować z praw i obowiązków członka (w tym także z obowiązku opłacania składek).
  2. Decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.
  3. Po ustaniu przyczyn powodujących konieczność zawieszenia uczestniczenia w działalności klubu osoba taka może odnowić pełne członkostwo bez przechodzenia procedury kandydackiej.

Zarząd STKF "Klub Wodny Żabi Kruk"

Klub Wodny Żabi Kruk Gdańsk - czyli Kajaki w Trójmieście.

tel.: 58 305 73 10
email: biuro@zabikruk.pl