Klub Wodny Żabi Kruk

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" aktualnie zrzesza około 40 osób. Jest członkiem Polskiego Związku Kajakowego. Działalność statutowa gdańskiego klubu ma charakter NON-PROFIT i obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przejawia się ona w nauce i doskonaleniu umiejętności pływania kajakiem każdego typu. Pływamy po wodach nizinnych i górskich. Kajakarzy z Żabiego Kruka można także spotkać na morskich wodach Zatoki Gdańskiej.

Ponadto na przystani klubu można skorzystać z usług wypożyczalni kajaków i zobaczyć Gdańsk z kajaka. 

 1. Do korzystania ze sprzętu klubowego upoważnieni są członkowie klubu i stażyści z zaliczonymi godzinkami (pożytkami wykonanymi na rzecz klubu) w przypadku członka klubu – minimum zaliczony poprzedni rok; stażysta – minimum 5 godzin.

 2. Każdy upoważniony może wypożyczyć jedną sztukę sprzętu pływającego do użytku osobistego.

 3. Odpowiedzialność za sprzęt spoczywa na wypożyczającym.

 4. Pobranie sprzętu należy uzgadniać z osobą odpowiedzialną – Sprzętowcem.

 5. O pierwszeństwie wypożyczenia decyduje ranga imprezy, na której sprzęt będzie użytkowany w kolejności:

  1. imprezy organizowane przez Klub,

  2. imprezy na które jedzie reprezentacja Klubu,

  3. kursy i szkolenia,

  4. imprezy indywidualne członków Klubu.

 6. Przy organizacji imprez, które są zatwierdzane przez Zarząd - z pkt 5 ppkt a, b i c

         a. kajaki może pobierać osoba odpowiedzialna za sprzęt na danej imprezie,

         b. kajaki mogą być pożyczane nie tylko członkom Klubu.

 7. O wszelkich zaobserwowanych usterkach wypożyczający zobowiązany jest powiadomić Sprzętowca.

 8. Decyzję czy kajak jest zdatny do użytku podejmuje Sprzętowiec.

 9. W przypadku uszkodzenia, nieodwracalnego zniszczenia lub zgubienia sprzętu Sprzętowiec ustala szacunkowy koszt naprawy, bądź szacunkową wartość sprzętu sprzed uszkodzenia/zniszczenia/zgubienia.

 10. W przypadkach niemożności spełnienia pkt 4 i w kwestiach spornych decyzję podejmuje Zarząd (minimum dwóch członków Zarządu).

Zarząd STKF  "KW Żabi Kruk"

Gdańsk, dnia 2018-04-26

UCHWAŁA

W dniu 12 maja 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" podjął uchwałę o ponownym wprowadzeniu tzw. "godzinek".

 1. Co to są "godzinki"
Jako "godzinki" rozumie się wszystkie prace wykonywane na rzecz klubu. Zależy nam abyście to Wy (zwłaszcza stażyści) wychodzili z inicjatywą co można zrobić. Klub jest otwarty na Wasze propozycje. Oczywiście zaliczane będzie także wsparcie materialne lub niematerialne w innej formie. Jeśli ktoś ma alergię na prace fizyczne może pomagać w organizacji imprez, samemu coś zorganizować, pisać pisma, załatwić rózne sprawey dla klubu - po prostu ulepszać nasz świat klubowy. Wszak wszystko można wycenić ;o)


 2. Kogo dotyczą "godzinki"
Obowiązkiem odpracowania wyznaczonych "godzinek" są objęci członkowie klubu oraz stażyści.


 3. Wymiar "godzinek"
a) Roczny wymiar obowiązkowych godzinek do odpracowywania wynosi 20 godzin.
b) Cena jednej godziny pracy to 10 zł.
c) Jeśli ktoś nie zdąży odpracować wyżej wymienionej liczby godzin - zapłaci za nieodpracowane.
d) Nieodpracowane godziny nie przechodzą na rok następny.

4. Zwolnienia
Z odpracowania "godzinek" zwolnieni są Członkowie Honorowi Klubu.

5. Osoby odpowiedzialne za rozliczanie godzin to:
Dorota Włodarczak
Stanisław Sikora
Mirosław Muszyński
Przemysław Siudem  

6. Wejście w życie:
W związku z wprowadzeniem uchwały w życie w trakcie roku - w czerwcu 2015 roku, wymiar "godzinek" do odpracowania za 2015 wynosi 12 godzin.    

                                                                                                  

                                                                                                   Zarząd STKF  "KW Żabi Kruk"

Wyciąg z uchwały Walnego Zebrania z dnia 25 lutego 2001r.

O zasadach naboru nowych członków klubu oraz czasowa rezygnacja z praw i obowiązków członka klubu.

 1. Zasady naboru nowych członków klubu.
  1. Procedurę naboru na członka klubu rozpoczyna złożenie przez kandydata wypełnionej deklaracji i uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł.
  2. Zarząd klubu zobowiązany jest w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji rozpatrzyć wniosek zainteresowanego.
  3. Dalsze działania wynikają z decyzji zarządu odnotowanej w protokóle z posiedzenia zarządu:
   1. W przypadku negatywnej decyzji o nie przyjęciu wniosku opłata nie ulega zwrotowi.
   2. Przy pozytywnej decyzji zainteresowany uzyskuje status kandydata i przystępuje do odbycia rocznego stażu kandydackiego.
  4. Staż kandydacki rozpoczyna się z chwilą opłacenia przez zainteresowanego odpowiednich składek członkowskich za 1 rok z góry.
  5. W okresie stażu kandydat korzysta z praw i obowiązków członka klubu (...za wyjątkiem  czynnego i biernego prawa wyborczego -przyp.red.)
  6. Po upływie stażu zarząd zobowiązany jest w okresie miesiąca dokonać oceny działalności kandydata i podjąć decyzję o przyjęciu (lub nie przyjęciu) kandydata na członka Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk".
  7. Warunkiem zaliczenia stażu jest:
   1. Czynny udział kandydata w działalności klubu.
   2. Ukończenia w okresie stażu (....) kursu z zakresu turystyki kajakowej na poziomie szkolenia podstawowego. Decyzja o terminie kursu, jego programie szczegółowym oraz kosztach należy do zarządu klubu.
  8. W stosunku do osób, które posiadają własny sprzęt pływający oraz legitymują się wieloletnim doświadczeniem wodniackim zarząd może odstąpić od wymogu odbywania stażu kandydackiego.
 2. Czasowa rezygnacja z praw i obowiązków członka klubu.
  1. Członkowie nie mogący uczestniczyć w działalności klubu, mogą w uzasadnionych sytuacjach, czasowo zrezygnować z praw i obowiązków członka (w tym także z obowiązku opłacania składek).
  2. Decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.
  3. Po ustaniu przyczyn powodujących konieczność zawieszenia uczestniczenia w działalności klubu osoba taka może odnowić pełne członkostwo bez przechodzenia procedury kandydackiej.

Zarząd STKF "Klub Wodny Żabi Kruk"

Klub Wodny Żabi Kruk Gdańsk - czyli Kajaki w Trójmieście.

tel.: 58 305 73 10
email: biuro@zabikruk.pl