Klub Wodny Żabi Kruk

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" aktualnie zrzesza około 40 osób. Jest członkiem Polskiego Związku Kajakowego. Działalność statutowa gdańskiego klubu ma charakter NON-PROFIT i obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przejawia się ona w nauce i doskonaleniu umiejętności pływania kajakiem każdego typu. Pływamy po wodach nizinnych i górskich. Kajakarzy z Żabiego Kruka można także spotkać na morskich wodach Zatoki Gdańskiej.

Ponadto na przystani klubu można skorzystać z usług wypożyczalni kajaków i zobaczyć Gdańsk z kajaka. 

 1. Do korzystania ze sprzętu klubowego upoważnieni są członkowie klubu i stażyści z zaliczonymi godzinkami (pożytkami wykonanymi na rzecz klubu) w przypadku członka klubu – minimum zaliczony poprzedni rok; stażysta – minimum 5 godzin.

 2. Każdy upoważniony może wypożyczyć jedną sztukę sprzętu pływającego do użytku osobistego.

 3. Odpowiedzialność za sprzęt spoczywa na wypożyczającym.

 4. Pobranie sprzętu należy uzgadniać z osobą odpowiedzialną – Sprzętowcem.

 5. O pierwszeństwie wypożyczenia decyduje ranga imprezy, na której sprzęt będzie użytkowany w kolejności:

  1. imprezy organizowane przez Klub,

  2. imprezy na które jedzie reprezentacja Klubu,

  3. kursy i szkolenia,

  4. imprezy indywidualne członków Klubu.

 6. Przy organizacji imprez, które są zatwierdzane przez Zarząd - z pkt 5 ppkt a, b i c

         a. kajaki może pobierać osoba odpowiedzialna za sprzęt na danej imprezie,

         b. kajaki mogą być pożyczane nie tylko członkom Klubu.

 7. O wszelkich zaobserwowanych usterkach wypożyczający zobowiązany jest powiadomić Sprzętowca.

 8. Decyzję czy kajak jest zdatny do użytku podejmuje Sprzętowiec.

 9. W przypadku uszkodzenia, nieodwracalnego zniszczenia lub zgubienia sprzętu Sprzętowiec ustala szacunkowy koszt naprawy, bądź szacunkową wartość sprzętu sprzed uszkodzenia/zniszczenia/zgubienia.

 10. W przypadkach niemożności spełnienia pkt 4 i w kwestiach spornych decyzję podejmuje Zarząd (minimum dwóch członków Zarządu).

Zarząd STKF  "KW Żabi Kruk"

Gdańsk, dnia 2018-04-26

Klub Wodny Żabi Kruk Gdańsk - czyli Kajaki w Trójmieście.

tel.: 58 305 73 10
email: biuro@zabikruk.pl