Klub Wodny Żabi Kruk

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" aktualnie zrzesza około 40 osób. Jest członkiem Polskiego Związku Kajakowego. Działalność statutowa gdańskiego klubu ma charakter NON-PROFIT i obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przejawia się ona w nauce i doskonaleniu umiejętności pływania kajakiem każdego typu. Pływamy po wodach nizinnych i górskich. Kajakarzy z Żabiego Kruka można także spotkać na morskich wodach Zatoki Gdańskiej.

Ponadto na przystani klubu można skorzystać z usług wypożyczalni kajaków i zobaczyć Gdańsk z kajaka. 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY


Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Wodny Żabi Kruk i zwane jest dalej klubem.
Art. 1.a Nazwa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" jest zastrzeżona i podlega ochronie prawnej.
Art. 2. Terenem działalności klubu jest obszar województwa pomorskiego a siedzibą klubu jest miasto Gdańsk.
Art. 3. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Art. 4. Klub używa pieczęci, godła, barw i bandery klubowej z zachowaniem obowiązujących przepisów.
Art. 5. Klub może być członkiem związków stowarzyszeń kultury fizycznej lub turystyki.

 

 

ROZDZIAŁ II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

Art. 6. Klub swoje cele realizuje zgodnie z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązującym porządkiem prawnym.

 

Art. 7. Celami klubu są :

 1. Rozwijanie wśród swoich członków zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej lub rekreacji,
 2. Rozpowszechnianie kajakarstwa w środowisku lokalnym oraz wśród osób niepełnosprawnych,
 3. Podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności społeczeństwa,
 4. Intergracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
 5. Modelowanie zachowań pożądanych społecznie wśród dzieci i młodzieży zagrożonej (ze środowisk dysfunkcyjnych i patologicznych),
 6. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej, oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 7. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Art. 8. Dla osiągnięcia swych celów klub organizuje:

 1. Działalność szkoleniową i wychowawczą,
 2. Działalność profilaktyczną,
 3. Zajęcia zagospodarowujące wolny czas oraz rozwijające zainteresowania,
 4. Imprezy sportowe, turystyczne lub rekreacyjne,
 5. Życie klubowe w ramach posiadanych środków,
 6. Imprezy kulturalne,
 7. Działalność kulturotwórczą i edukację kulturalną. Klub w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne i propagandowe.

 

Art. 9. Dla realizacji swych celów klub powołuje sekcje dla poszczególnych dyscyplin sportowych lub turystycznych.

 

Art. 10.

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art. 11. Członkowie klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. wspierających,
 4. honorowych

 

Art. 12. Członkiem zwyczajnym klubu może być osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd klubu.

 

Art. 13. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Reprezentować barwy klubowe na zawodach i imprezach sportowych , turystycznych lub rekreacyjnych oraz nosić znaczek klubowy,
 2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
 3. Poddawać ocenie działalność klubu a także wysuwać wnioski i postulaty wobec klubu,
 4. Uprawiać sport, turystykę i rekreację w wybranej przez siebie dyscyplinie prowadzonej przez klub,
 5. Korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego,
 6. Uczestniczyć w kursach i szkoleniach organizowanych przez klub.

 

Art. 14. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Brać czynny udział w pracach klubu,
 2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz klubu,
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie,
 4. Dbać o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w uprawianej dyscyplinie sportu, turystyki lub rekreacji,
 5. Chronić własność klubu i przeciwstawiać się wszelkim przejawom marnotrawstwa,
 6. Godnie reprezentować barwy klubu.

 

Art. 15.

 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia przyjęta przez Zarząd Klubu po złożeniu pisemnej deklaracji za zgodą swych przedstawicieli ustawowych. 
 2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych klubu z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach członków klubu.
 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach członków klubu.

 

Art. 16.

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne zainteresowane realizowaniem celów klubu.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie deklaracji przyjętej przez Zarząd Klubu.

 

Art. 17. Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Korzystać z urządzeń klubu w ramach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu.
 2. Korzystać z ulg i ułatwień przyznawanych przez Zarząd.
 3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz klubu.

 

Art. 18. Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Udzielanie klubowi pomocy w realizacji jego celów statutowych,
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich i wywiązywanie się z innych zadeklarowanych na rzecz klubu świadczeń,
 3. Przestrzeganie postanowień statutu.

 

Art. 19.

 1. Godność członka honorowego klubu może być nadana osobie fizycznej, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych mogą być zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

 

Art. 20. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
 2. Skreślenia z listy członków z powodu nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 3. Wykluczenia członka za działania na szkodź klubu oraz nie przestrzegania statutu i regulaminów na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
 4. Utraty zdolności do czynności prawnych,
 5. Rozwiązania klubu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

NAGRODY I KARY

 

 

Art. 21. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem klubu członkowie mogą być wyróżnieni:

 1. Pochwałą ustną lub na piśmie,
 2. Dyplomem lub odznaką,
 3. Nadaniem godności członka honorowego.

 

Art. 22.

1. Za działania na szkodę klubu, nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz klubu Zarząd może wymierzyć następujące kary: 

1. 1. upomnienie ustne lub na piśmie,
1. 2. zawieszenie w prawach członka,
1. 3. skreślenie z listy członków,
1. 4. wykluczenie z klubu

2.  Członkowi wykluczonemu z klubu przysługuje w terminie 30 dni od otrzymania  uchwały  Zarządu o ukaraniu odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

3. Zawieszonemu w prawach członka lub skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Zarządu w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o ukaraniu.


ROZDZIAŁ V

WŁADZE KLUBU

 

Art. 23.

 

1. Władzami klubu są:

            1.1 Walne Zebranie
            1.2 Zarząd klubu
            1.3 Komisja Rewizyjna


2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3. Kadencja władz trwa dwa lata.

4. Członkowie władz klubu pełnią swe funkcje honorowo za wyjątkiem urzędujących członków Zarządu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie.

5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.  

6. Uchwały władz klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym.

7. Członek władz klubu pochodzący z wyboru może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców.

8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie. W przypadku zawieszenia, Walne Zebranie określa czas, na który członek władz klubu został zawieszony.

9. Mandat członka władz klubu wygasa przed upływem kadencji w razie:

9.1. pisemnej rezygnacji z mandatu,

9.2. uchwały Walnego Zebrania,

9.3. utraty praw obywatelskich,

9.4. śmierci.   

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka  Zarządu lub Komisja Rewizyjnej, wymienionych w ust. 9. p 9.1, 9.3 i 9.4 niniejszego artykułu, przysługuje tym władzom prawo do uzupełnienia swego składu spośród wyróżniających się aktywnością członków klubu, ich liczba nie może jednak przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

Art. 24.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą klubu.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zbiera się raz w roku w pierwszym kwartale dla przyjęcia sprawozdania władz i ustalenia kierunków działania.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd. Zarząd zawiadamia członków klubu o terminie i miejscu obrad nie później niż 14 dni przed datą zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na skutek:
  5.1 Uchwały poprzedniego Walnego Zebrania, 
  5.2 Uchwały Zarządu
  5.3 Żądania Komisji Rewizyjnej  
  5.4 Pisemnego żądania co najmniej 1/3 członków klubu mających prawo głosu stanowiącego.  
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych.
 8. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie klubu posiadający prawo głosu stanowiącego oraz czynne lub bierne prawo wyborcze. 
 9. Jeżeli liczba członków przekracza 100 osób wówczas Zarząd, na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania, zwołuje zebrania wyborcze, na których następuje wybór delegatów na Walne Zebranie. Delegaci wybierani są w liczbie ustalonej przez Zarząd w zależności od liczby członków klubu, nie mniej jednak niż 1 delegat na 5 członków.
 10. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:

     10.1 Przedstawiciele członków wspierających
      10.2 Osoby zaproszone przez Zarząd.

 

 

Art. 25. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności klubu,
 3. Udzielanie lub odmówienie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. Uchwalenie planu działalności klubu i zaleceń dla Zarządu oraz zatwierdzanie budżetu klubu,
 5. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
 6. Podejmowanie uchwał o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
 7. Rozpatrywanie odwołań członków klubu od uchwał Zarządu w sprawie nałożenia kary,
 8. Uchwalanie zmian w statucie,
 9. Podejmowanie uchwały o likwidacji klubu,
 10. Nadawanie godności członka honorowego,
 11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków klubu.

 

Art.26.

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością klubu w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracą przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z 5 - 12 członków wybranych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie. Członkowie Zarządu dokonują między sobą podziału funkcji i zadań.

 


Art.27. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. Opracowywanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych zawartych w uchwałach Walnego Zebrania,
 4. Ustalanie regulaminów i przepisów wewnętrznych dotyczących działalności klubu,
 5. Uchwalanie budżetu oraz zarządzanie majątkiem i funduszami klubu,
 6. Składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem,
 7. Powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych klubu,
 8. Powoływanie sekcji sportowych lub turystycznych,
 9. Zwoływanie Walnych Zebrań oraz zebrań wyborczych,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków klubu,
 11. Przyznawanie wyróżnień oraz wymierzanie kar przewidzianych statutem,
 12. Ustalanie świadczeń na rzecz klubu,
 13. Nadzorowanie działalności gospodarczej klubu,
 14. Zatrudnianie pracowników,
 15. Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w kompetencjach innych władz klubu,
 16. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami powstałych w związku z ich działalnością w klubie.

 

Art.28.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz klubu lub związać się z klubem umową o pracę.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej dwie kontrole w roku sporządzając z nich protokoły.

 

Art. 29. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej działalności klubu,
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. Występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, lub występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami klubu działań Zarządu,
 5. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

 

 

Art. 30.

 1. Do występowania w imieniu klubu jako osoby prawnej uprawniony jest Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa osoba przez niego upoważniona.
 2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu oraz udzielania pełnomocnictw finansowych wymagane jest współdziałanie oraz podpisy prezesa i skarbnika.
 3. Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 4. Na fundusze klubu składają się :

       4.1 wpisowe i składki członkowskie
       4.2 inne wpływy z działalności statutowej
       4.3 dotacje i subwencje
       4.4 darowizny, spadki i zapisy
       4.5 dochody z działalności gospodarczej

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU

 

 

Art. 31. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

 

Art. 32. Wniosek o zmianę statutu lub o rozwiązanie się klubu musi wpłynąć do Zarządu co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

Art. 33. Uchwała o rozwiązanie się klubu określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek klubu.

 

 

 

Gdańsk 23.05.1992 r.{jcomments off}

Klub Wodny Żabi Kruk Gdańsk - czyli Kajaki w Trójmieście.

tel.: 58 305 73 10
email: biuro@zabikruk.pl